Obchodné Podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Obchodná spoločnosť

LYO 03 spol.,s.r.o., Tomašikova 50/A,  831 04 Bratislava, IČO: 44 913 893, DIČ: 2022881652 , IČ DPH : SK 2022881652, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka č.59940/B,

(e-mail: info@lifequalityinabottle.com, tel: +421 907 43 13 26) (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

1.2               Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou www.lifequalityinabottle.com. (ďalej ako „Internetová stránka“).

1.3               Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava.

1.4         Tovarom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej ako „Tovar“).

1.5               Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi:

 1. a)      Predávajúcim ako podnikateľom podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

a

 1. b)     Kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba  (ďalej ako „Kupujúci“)

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej spolu ako „Zmluvné strany“), predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

1.6               Kúpnou cenou za Tovar na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie cena zverejnená na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak (ďalej ako „Kúpna cena“).

1.7               Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1               Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na adresu Predávajúceho objednavky@lifequalityinabottle.com alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej ako „Objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky prostredníctvom formulára sprístupneného na Internetovej stránke má Kupujúci pred definitívnym odoslaním Objednávky Predávajúcemu možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.

2.2               Každá Objednávka Kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. a)      identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (názov ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názov obce a PSČ),
 2. b)     identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak sú pridelené,
 3. c)      identifikačné údaje Predávajúceho, ktorý je právnickou osobou, v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak je pridelené,
 4. d)     telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho,
 5. e)     kód, veľkosť (ak je daná na výber) a množstvo Tovaru,
 6. f)       Kúpnu cenu,
 7. g)      spôsob platby za Tovar,
 8. h)     spôsob a adresu dodania Tovaru,
 9. i)       dátum vystavenia Objednávky,
 10. j)       súhlas Kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Kupujúceho, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky,
 11. k)      súhlas Kupujúceho s reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneného na Internetovej stránke a potvrdenie Kupujúceho, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky a že bol zo strany Predávajúceho riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv,
 12. l)        potvrdenie Kupujúceho, že si Predávajúci riadne a včas splnil svoju povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 13. m)   potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu,

2.3               Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky Kupujúceho, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4               Po obdržaní Objednávky Predávajúcim bude Kupujúcemu zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré má však len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o doručení jeho Objednávky Predávajúcemu. Oznámenie nie je v žiadnom prípade považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Predávajúceho.

2.5               Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia akceptácie Objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho (ďalej ako „Akceptácia Objednávky“).

2.6               Každá Akceptácia Objednávky zo strany Predávajúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. a)     číslo Objednávky pridelené Predávajúcim,
 2. b)     kód, veľkosť (ak je daná na výber) a množstvo Tovaru,
 3. c)     Kúpnu cenu,
 4. d)     spôsob platby za Tovar,
 5. e)     bankové spojenie a číslo účtu Predávajúceho,
 6. f)      spôsob a adresu dodania Tovaru.

2.7               Lehota na Akceptáciu Objednávky zo strany Predávajúceho je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa obdržania Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Lehota na Akceptáciu Objednávky“). Dokiaľ nebola Kúpna zmluva medzi Zmluvnými stranami uzavretá, môže Kupujúci Objednávku odvolať, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr než Predávajúci odoslal Akceptáciu Objednávky. V prípade odvolania Objednávky je Kupujúci povinný Objednávku, ktorú odvoláva, jednoznačne identifikovať tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o tom, ktorú Objednávku Kupujúci odvoláva. V prípade ak Kupujúci neobdrží počas Lehoty na Akceptáciu Objednávky od Predávajúceho Akceptáciu Objednávky, má sa za to, že Predávajúci Objednávku Kupujúceho neprijal a k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný Objednávku Kupujúceho akceptovať.

2.8               Predávajúci najneskôr spolu s dodaním Tovaru poskytne Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, ktorým sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie prostriedok, ktorý umožňuje Kupujúcemu alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača (ďalej ako „Trvanlivý nosič“).

III.                ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1               Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za Kúpnu cenu.

3.2               Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.3               Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom Trvanlivom nosiči zaslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý mu odovzdal Predávajúci.

3.4               Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Tovar považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

 1. a)      Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b)     dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c)      Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.5               Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude:

 1. a)      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. b)     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. c)     predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 4. d) predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z hygienických dôvodov a ochrany zdravia    

3.6               Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej ako „Prijaté platby“), a to spôsobom uvedeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade ak v oznámení Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy nebude uvedený spôsob vrátenia Prijatých platieb, Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

3.7               Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Prijaté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru.

3.8               Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu so všetkým príslušenstvom späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.9               Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu v nepôvodnom prípadne v poškodenom balení, alebo akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla. V takomto prípade je Predávajúci oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie svojej pohľadávky voči Kupujúcemu z titulu náhrady škody proti pohľadávke Kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie Prijatých platieb.

3.10           Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia článkov 3.2 až 3.8 nepoužijú.

 1. KÚPNA CENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

4.1               Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve. Všetky poplatky spojené s úhradou Kúpnej ceny znáša Kupujúci. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktoré sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

4.2               Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. a)      platbou v hotovosti k rukám Predávajúceho, ak jej hodnota neprevyšuje 5.000,- €
 2. b)     bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v Akceptácii Objednávky,
 3. c)      dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo kuriérske služby (ďalej ako „Dobierka“).

4.3               V prípade úhrady Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho sa považuje Kúpna cena za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Akceptácii Objednávky.

4.4               Úhrada Kúpnej ceny Dobierkou je možná len pri dodaní Tovaru na územie Slovenskej republiky a na územie Českej republiky.

4.5               Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Uvedené v predchádzajúcej vete sa nepoužije v prípade úhrady Kúpnej ceny Dobierkou; v takomto prípade zaplatí Kupujúci Kúpnu cenu Predávajúcemu pri prevzatí Tovaru.

4.6               Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas. V prípade ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu v lehote podľa článku 4.5 týchto všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.7               Ak bude na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare uvedená Kúpna cena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Kúpna cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti Tovaru javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Kúpna cena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Kupujúceho riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom oznámenia správnej Kúpnej ceny. Okamihom doručenia potvrdenia Kupujúceho, že so správnou Kúpnou cenou súhlasí, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka Kupujúceho za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

4.8               V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Kupujúcim nestačí na úhradu všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, je splnený ten záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý určí Kupujúci pri plnení. Ak Kupujúci neurčí, ktorý záväzok Predávajúcemu plní, peňažné plnenie Kupujúceho sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Kupujúceho alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Kupujúceho najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto  odseku  nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Kupujúci plní Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Kupujúceho splnený. Pri plnení peňažného záväzku sa započíta platenie  Kupujúceho vždy najprv na istinu a až potom na príslušenstvo pohľadávky, ak Kupujúci neurčí inak.

 1. DODANIE TOVARU

5.1               Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 3 (troch) týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu. Uvedené v predchádzajúcej vete sa nepoužije v prípade úhrady Kúpnej ceny Dobierkou; v takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 3 (troch) týždňov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný Tovar riadne a včas prevziať. Prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný svojím podpisom písomne potvrdiť na dodacom liste. Spolu s Tovarom bude Kupujúcemu doručená aj faktúra s náležitosťami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2               V prípade, že Tovar nebude možné dodať Kupujúcemu v lehote uvedenej v článku 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho upovedomí správou zaslanou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho spolu s informáciou o predpokladanom termíne dodania tohto Tovaru. Po obdržaní takejto správy je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade ak Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s náhradným termínom dodania Tovaru súhlasí.

5.3               Na základe voľby Kupujúceho môže byť Tovar Kupujúcemu dodaný jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a)      dodanie Tovaru prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby na adresu uvedenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve ako adresa dodania Tovaru (ďalej ako „Dodanie Tovaru kuriérom“),
 2. b)     osobný odber Tovaru na adrese zverejnenej na Internetovej stránke ako adresa pre osobný odber Tovaru (ďalej ako „Osobný odber Tovaru“).

5.4               Pri Dodaní Tovaru kuriérom je povinnosť Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu splnená v okamihu odovzdania Tovaru na prepravu prvému dopravcovi. V prípade Dodania Tovaru kuriérom je Kupujúci povinný Tovar riadne a včas od doručovateľa prevziať. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5,- € (slovom: päť eur), a to aj keď Kupujúci porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil. V prípade ak pri Dodaní Tovaru kuriérom Kupujúci odmietne Tovar prevziať, alebo márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si Tovaru na pošte, alebo sa Tovar vráti Predávajúcemu s poznámkou, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo inou poznámkou podobného významu, je Predávajúci tiež oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5               Osobný odber Tovaru nie je možný pri úhrade Kúpnej ceny prostredníctvom Dobierky. V prípade Osobného odberu Tovaru bude zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho zaslaná správa obsahujúca informáciu, že Tovar je pripravený na prevzatie (ďalej ako „Správa o možnosti prevzatia Tovaru“). Pri osobnom odbere Tovaru je povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar splnená v okamihu doručenia Správy o možnosti prevzatia Tovaru.

5.6               Kupujúci je povinný uskutočniť Osobný odber Tovaru do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy o možnosti prevzatia Tovaru. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety bude mu Tovar Dodaný kuriérom na adresu doručenia zadanú v Objednávke a je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady na Dodanie Tovaru kuriérom najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa prevzatia Tovaru.. V prípade ak Kupujúci v lehote 10 dní odo dňa doručenia Správy telefonicky alebo prostredníctvom SMS požiada Predávajúceho o predĺženie lehoty Osobného odberu, táto mu bude predĺžená o ďalších 10 (desať) dní, pričom ak si ani v tejto dodatočnej lehote nevyzdvihne Tovar, bude mu Dodaný Kuriérom tak ako je uvedené vyššie..

5.7               Pri Osobnom odbere Tovaru vydá Predávajúci Tovar výlučne Kupujúcemu, ak nie je ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Pri Osobnom odbere Tovaru je Predávajúci oprávnený vyžiadať si od Kupujúceho pred samotným vydaním Tovaru preukaz totožnosti za účelom jeho identifikácie. Kupujúci môže na prevzatie Tovaru splnomocniť tretiu osobu, ktorá je povinná preukázať sa Predávajúcemu pri Osobnom odbere Tovaru písomným plnomocenstvom.

5.8               Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania Tovaru. Vlastnícke právo k dodávanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až zaplatením Kúpnej ceny za dodaný Tovar, nie však skôr, ako dôjde k dodaniu Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu za všetok Tovar dodávaný podľa jednej Kúpnej zmluvy (všetok Tovar uvedený v jednej Predávajúcim akceptovanej Objednávke), vlastnícke právo k všetkému takto dodávanému Tovaru prejde na Kupujúceho až zaplatením celej Kúpnej ceny vyplývajúcej z jednej Kúpnej zmluvy.

 1. NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁVANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU

6.1               Kupujúci sa zaväzuje spolu s Kúpnou cenou uhradiť Predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktorých špecifikácia je uvedená na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

6.2               Náklady spojené s dodaním Tovaru špecifikované v článku 6.1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu riadne a včas.

6.3           V prípade ak v jednej Kúpnej zmluve presiahne Kúpna cena v rámci územia Slovenskej republiky sumu 135,- € (slovom: sto tridsaťpäť eur) a v rámci územia Českej republiky sumu 180,- € (slovom: sto osemdesiatdesiat eur), znáša náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu Predávajúci.

VII.         PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1               Kupujúci nie je oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie žiadnej svojej pohľadávky proti pohľadávke Predávajúceho, ktorú má Predávajúci voči Kupujúcemu. Kupujúci tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.

7.2               Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Predávajúcom alebo službách ním poskytovaných či činnostiach ním vykonávaných.

 1. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1               Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami sú splatné okamihom doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, ktorej konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

8.2               Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán v súlade s  dobrými mravmi a tieto sa v zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať.

8.3               Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa Zmluvné strany zaviazali nie je dotknutá náhrada škody v celom rozsahu.

 1. DORUČOVANIE

9.1          Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Kúpnej zmluve, s výnimkou prípadov kedy je výslovne predpísaná alebo dohodnutá písomná forma.

9.2          Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

9.3          Podania Zmluvných strán v písomnej forme (ďalej ako „Písomnosti“) budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy alebo adresa, ktorú Zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane ako svoju adresu doručovania, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej Zmluvnej strany. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia Písomnosti sa pova­žuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písom­nosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke doručova­nej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1       Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý má postavenie podnikateľa, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2       V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

10.3       Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

10.4       Predávajúci je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Kupujúci je povinný ich Predávajúcemu uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

10.5       Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany osobných údajov návštevníkov webových stránok www.lifequalityinabottle.com  (ďalej ako „webová stránka“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej ako „užívateľ“) a zákazníkov Life Quality in a Bottle , ktorí urobia prostredníctvom webovej stránky objednávku (ďalej ako „zákazník“).

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
LYO 03 spol.,s.r.o., Tomašikova 50/A,  831 04 Bratislava, IČO: 44 913 893, DIČ: 2022881652 , IČ DPH : SK 2022881652, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka č.59940/B, (e-mail: info@lifequalityinabottle.com, tel: +421 907 43 13 26) (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.(ďalej ako „LQB“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Aké údaje spracúvame?

Na webovej stránke spracúvame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch, ktoré nám boli dobrovoľne poskytnuté. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva LQB informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava LQB údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

LQB nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Pre aké účely osobné údaje spracúvame?

Pre vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi LQB a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže LQB vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom LQB formou obchodných oznámení využíva LQB predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na LQB už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov LQB v podobe obmedzeného priameho marketingu. LQB tak  nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na webovej stránke zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas LQB udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov LQB.

Pre ponuku našich produktov a propagáciu LQB formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva LQB predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať našu webovú stránku. Súhlas LQB udeľujete v priebehu registrácie na webovej stránke alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva LQB pri využití cookies údaje o návšteve webovej stránky, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webovej stránke. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava LQB štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webovej stránky. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom LQB do príslušného chatovacieho okna na webovej stránke. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci webovej stránky môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo LQB na e-mailovej adrese info@lifequalityinabottle.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete LQB ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
V prvom rade sú osobné údaje spracovávané LQB a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú riadne poučené o nakladaní s osobnými údajmi a zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s LQB.

LQB ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, a to tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre LQB na účely a spôsobom, ktoré LQB stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi sprostredkovateľov, ktoré LQB využíva, patria:

Mgr. Tomáš Kovalinka Valová 31/A, 92101 Piešťany IČO: 50966537 | DIČ: 1122750343

 • , zahraničná spoločnosť so sídlom na Esperanca Avenue 2194, Santa Clara, 95054 Kalifornia, Spojené štáty americké (push notifikácie)
 • Google LLC, zahraničná spoločnosť so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc., zahraničná spoločnosť so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, 94304 Kalifornia, Spojené štáty americké (nástroje pre on-line marketing)
 • MyWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom Bajkalska 19/B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78728/B (zaistenie affiliate programu)

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov horeuvedenými spoločnosťami nájdete na nasledovných webových sídlach:

https://onesignal.com/privacy_policy

https://policies.google.com/privacy/update

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.lyoness.com/sk/privacy-policy

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP LQB použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

LQB spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona LQB následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom LQB požiada o udelenie nového súhlasu.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva LQB po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva LQB iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na LQB vzťahujú.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s LQB, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď LQB spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva LQB, kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u LQB bez ohľadu na spôsob platby,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme LQB. LQB nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu na webovej stránke,

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby LQB obmedzila spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme LQB, LQB obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, LQB musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak LQB už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

Bezpečnosť osobných údajov

LQB dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). LQB kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

MARKETINGOVÉ PONUKY, INFORMAČNÉ PRIESKUMY A POZVÁNKY PROSTREDNÍCTVOM EMAILOV, TEXTOVÝCH SPRÁV, TELEFONICKY A POŠTOU

Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

S cieľom optimalizovať vašu interakciu s LQB vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 

* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ

* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)

* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet na webovej stránke alebo ste členom Life Quality in a Bottle , budeme spracovávať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:

* Meno

* Adresa

* Vek

* História nákupov

* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.

Keď tak urobíte, LQB vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,

* úpravou nastavení svojho účtu na webovej stránke,

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas.

V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.

ÚČET NA WEBOVEJ STRÁNKE

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s LQB. 

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu LQB.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu,

* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručení,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet LQB.

Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a LQB vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet LQB.

Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.

Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme LQB napísaním na adresu info@lifequalityinabottle.com Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

LIFE QUALITY IN A BOTTLE ACADEMY

Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho členstva v Academy a na to, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s life quality in a bottle Academy.

Vaše body budeme registrovať a spravovať na základe vašich nákupov, budeme vám posielať informácie o vašich bodoch a odmenách, ako sú zľavy a klubové podujatia.

Vaše osobné údaje použijeme tiež pre pozvánky na podujatia a súťaže a pre zľavy pre členov Life Quality in a Bottle Academy a ďalšie služby.

Poskytneme vám kompletný prístup k videám, receptom, radám a typom ohľadne produktov i9 a Esencialnych olejov doTERRA. Umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu.

Ak ste sa nerozhodli pre vylúčenie z priameho marketingu, vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa do academy Life Quality in a Bottle :

* identifikačné údaje, ako sú emailová adresa a heslo,

* kontaktné informácie, ako sú meno, PSČ, emailová adresa,

* dátum narodenia,

* rod,

* telefónne číslo (ak sa nám ho rozhodnete poskytnúť),

* adresa (ak sa rozhodnete nám ju poskytnúť),

* nastavenia účtu,

* šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručení,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojené so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré poskytujeme tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, na rezerváciu podujatia používame nástroje na rezerváciu podujatí, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry. Na hodnotenie produktov používame analytické nástroje, na distribúciu marketingu využívame dodávateľov komunikačných a marketingových distribučných služieb.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na poskytovanie služieb v Academy LQB. Na to, aby sme mohli zhromažďovať vaše osobné údaje na vytvorenie a spravovanie vášho členstva v Academy LQB, musí spĺňať naše záväzky podľa dohody o členstve.

Ak neposkytnete svoje osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť členstvo ani služby Academy LQB.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívne členstvo v Academy.

Máte právo ukončiť svoje členstvo. Ak sa tak rozhodnete, vaše členstvo prestane existovať.

Po ukončení vášho členstva budú vaše údaje vymazané.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. Ak namietate voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel a prestaneme vám posielať marketingový materiál na základe členstva vAcademy LQB. Ak ste sa prihlásili na odber newsletters, budete dostávať priamy marketing na základe svojho súhlasu.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s vašou objednávkou.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

* dátum narodenia,

* platobné informácie a história platieb,

* úverové informácie,

* informácie o objednávke,

* číslo účtu alebo člena,

* všetka korešpondencia v danej záležitosti.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, pre agentúru zákazníckeho servisu.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na oprávnenom záujme LQB.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame 3 roky v prípade telefonických a emailových záznamov a korešpondencie a 3 roky v prípade riadenia prípadov.

V prípade sťažností v predajni budú vaše osobné údaje uchovávané 2 roky.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme LQB. LQB nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

SÚŤAŽ

Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa použijú pre LQB na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,

* vek,

* informácie poskytnuté v súťaži.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, dodávateľom doručovacích služieb na doručenie cien.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď sa rozhodnete zapojiť do súťaže.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:

Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, FCH vám nebude môcť poskytovať uvedené služby.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame 45 dní po skončení súťaže.

ROZVOJ A ZLEPŠENIE

Vaše údaje použijeme na hodnotenie, vývoj a zlepšovanie našich služieb, produktov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Na tento účel neanalyzujeme vaše údaje na individuálnej úrovni, celé spracovávanie prebieha s pseudoanonymizovanými údajmi.

Zahŕňa to analýzu, aby boli naše služby užívateľsky prístupnejšie, ako je napríklad úprava používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo na zdôraznenie funkcií, ktoré naši zákazníci bežne používajú v našich digitálnych kanáloch, a na zlepšenie IT systémov na zvýšenie bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

Analýza sa používa aj na vývoj a stále zlepšovanie logistického toku tovaru predpovedaním nákupov, zásob a dodávok, ako aj našej kapacity zdrojov z pohľadu udržateľnosti racionalizáciou nakupovania a nastavením dodávok.

Okrem toho používame údaje na to, aby sme vedeli naplánovať nové predajne a sklady a zlepšiť náš sortiment produktov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste sa rozhodli nám ich poskytnúť:

* číslo zákazníka,

* dátum narodenia,

* rod,

* krajina,

* nastavenia účtu.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď ste urobili nákup:

* história objednávok,

* informácie o doručovaní,

* história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:

* história klikania,

* história navigovania a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na poskytovanie služieb uvedených vyššie. Používame spoločnosti, ktoré vykonávajú webové analýzy, na analýzu správania našich zákazníkov online na všeobecnej úrovni.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na vývoj a zlepšovanie našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet na webovej stránke alebo členstvo v klube.

Po ukončení vášho účtu alebo členstva budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme FCH tak, že napíšete na adresu info@lifequalityinabottle.com Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.

Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov

*číslo zákazníka,

*číslo objednávky,

*meno,

*poštová adresa,

*výška transakcie,

*dátum transakcie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje poskytneme IT spoločnostiam, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby FCH mohlo plniť svoje zákonné povinnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi na území Slovenskej republiky.

ZAMEDZENIE ZNEUŽÍVANIA A TRESTNEJ ČINNOSTI

Vaše osobné údaje budeme používať na zamedzenie strate zabezpečením dodržiavania obchodných podmienok a na odhalenie a zabránenie zneužívaniu našich služieb.

Vaše osobné údaje budeme z bezpečnostných dôvodov používať aj prostredníctvom video monitoringu, aby sme mohli spracúvať incidenty a zabrániť a nahlásiť trestné činy v našich obchodoch.

Vaše osobné údaje sa budú používať na zabránenie a vyšetrovanie zneužívania našich služieb online, strát a podvodov analyzovaním online nákupného správania.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Budeme spracúvať tieto kategórie osobných údajov:

*kontaktné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa,

*ID klubového členstva,

*číslo zákazníka,

*videozábery,

* história objednávok,

* informácie o doručovaní,

* história platieb.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú výhradne na účely uvedené vyššie. Vaše údaje poskytneme spoločnostiam na výnimočné podávanie správ.

Informácie o incidentoch a podvodoch môžu byť na účely vyšetrovania poskytnuté poisťovacím spoločnostiam, súdnym orgánom alebo miestnym a globálnym orgánom na presadzovanie práva. Upozorňujeme, že títo príjemcovia majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Spracovanie vašich osobných údajov na zabránenie zneužívaniu našich služieb je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje uchovávame čas potrebný na zabránenie a/alebo nahlásenie možného podvodu a iných porušení zákona.

Videozábery sa uchovávajú v súlade s právnymi predpismi.

Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme FCH tak, že napíšete na adresu info@fashionguide.sk Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.

Ako používame súbory cookies?

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v academy, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo Academy LQB.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu na webovej stránke alebo Academy LQB.

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme.

Ak ste sa prihlásili do Academy LQB, právnym základom je plnenie podmienok Academy LQB

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

LQB neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.

Účinnosť

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je účinné od 24.05.2018.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou LYO 03 spol.,s.r.o., Tomašikova 50/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 913 893, DIČ: 2022881652 , IČ DPH : SK 2022881652, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka č.59940/B v súlade s jej predmetom podnikania. Je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho.
 1. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.
 2. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho – www.lifequalityinabottle.com
 3. Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Výklad pojmov 

 1. Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť LYO 03 spol.,s.r.o., Tomašikova 50/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 913 893, DIČ: 2022881652 , IČ DPH : SK 2022881652, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka č.59940/B
 2. Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá ako spotrebiteľ kúpila tovar od predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.
 3. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
 4. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vráteným kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Zodpovednosť za vady 

 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkou doživotnej záruky na i9 informačný kód.
 4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.
 6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
 7. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný, pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad – faktúra). Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 3. V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.
 5. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru.

6.Záruka sa nevzťahuje najmä :
– na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
– na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,
– na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom a na rozbité fľaše
– na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
– na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 24 hodín od prevzatia tovaru,
– ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

 1. Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

1.Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady Tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a) osobne na adrese zverejnenej na Internetovej stránke ako adresa na uplatnenie reklamácie Tovaru, alebo
 2. b) odoslaním Tovaru na adresu sídla Predávajúceho, pričom náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu Kupujúci.

2.Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu:

 1. a) reklamovaný Tovar vrátane jeho príslušenstva a originálneho nepoškodeného balenia,
 2. b) originál dokladu o kúpe Tovaru od Predávajúceho.

V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich reklamáciách toho istého tovaru.

3.Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje emailom na info@lifequalityinabottle.com. Kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou).

 1. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 2. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 3. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Vybavenie reklamácie

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.
 2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 5. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).
 6. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).
 7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Spôsoby vybavenia reklamácie 

 1. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 2. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  – ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
  – ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách
  – predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 3. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 4. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.
 5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  – odovzdaním opraveného tovaru,
  – výmenou tovaru,
  – vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)
  – vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  – písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
  – odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  7. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.lifequalityinabottle.com.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov na stránke https://www.lifequalityinabottle.com

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť LYO 03 spol.,s.r.o., Tomašikova 50/A,  831 04 Bratislava, IČO: 44 913 893, DIČ: 2022881652 , IČ DPH : SK 2022881652, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka č.59940/B,

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne odovzdať

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivíru, SSL protokol).

2.4 Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.

2.5 V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.

2.6 Osobné údaje bude spoločnosť LYO 03 spol.,s.r.o. spracúvať automatizovane aj manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru apod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby:

• údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského účtu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 5 rokov od objednania tovaru alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie;

3. Vaše práva


3.1 Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii.

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia/ newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu, a to pri prvej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky. IP adresy nie sú poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba je oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky.

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.

Znenie tohto dokumentu je účinné od 25.5.2018.

Informácia o používaní cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

Nevyhnutné cookies umožňujú:

– zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
– zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

Funkčné cookies umožňujú:

– zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
– zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
– zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
– podporu „live chat‟.

Výkonnostné cookies umožňujú:

– podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

Používanie cookies


Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou LYO 03 spol.,s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?


Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Viac informácií o nastavení Vášho prhliadača môžete nájsť na týchto stránkach:

Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Edge

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

V prípade, že chcete anonymizovať svoje údaje posielané do Google Analytics, môžete využiť možnosť Google Analytics Opt-Out